Pielgrzymi Summorum Pontificum w Rzymie wraz z bp Kozonem i kardynałem Comastri

Angelo Comastri Czeslaw Kozon

Angelo Cardinal Comastri and Bishop Czeslaw Kozon

Uroczystość Najświętszego Imienia Maryi, 12 września 2018, Rzym – Msza Święta dziękczynna z okazji jubileuszu 30-lecia powstania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra (FSSP) rozpocznie 26 października 2018 VII międzynarodową pielgrzymkę Populus Summorum Pontificum. Mszę św. o godz. 18 będzie celebrował w kościele Santissima Trinità dei Pellegrini ks. Charles Ike, FSSP, który przyjął świecenia kapłańskie w Nigerii w 2017 r.

W sobotę 27 października pielgrzymi zgromadzą się o godz. 9.30 w bazylice San Lorenzo in Damasco na adoracji Najświętszego Sakramentu, która poprzedzi uroczystą procesję do Bazyliki św. Piotra na Watykanie, gdzie w samo południe JE biskup Kopenhagi Czesław Kozon, odprawi Mszę św. pontyfikalną. Homilię wygłosi JE kardynał Angelo Comastri, archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej.

O godzinie 18 JE nuncjusz apostolski Monsignor François Bacqué odśpiewa pierwsze nieszpory Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w kościele Santissima Trinità dei Pellegrini.

W niedziele 28 października, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (wg tradycyjnego kalendarza), celebrowane będą dla pielgrzymów dwie Msze św.: o godz. 9.30 przez Instytut Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana w kościele Gesù e Maria dla wiernych pragnących wziąć udział w modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra; i o godzinie 11 przez JE biskup Kozona w Kościele Santissima Trinità dei Pellegrini.

Podczas trzech dni pielgrzymki pielgrzymi będą modlić się w intencji Kościoła i świętości kapłaństwa.


Nb.: W piątek 26 października w Audytorium Augustinianum odbędzie się całodzienne spotkanie na temat motu proprio Summorum Pontificum w świecie, zorganizowane przez Paix Liturgique i międzynarodowe stowarzyszenia Una Voce i Juventutem.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z paixliturgique@gmail.com
rencontreSP

El pueblo Summorum Pontificum en la basílica de San Pedro con Mons. Kozon y el cardenal Comastri

Angelo Comastri Czeslaw Kozon

Angelo Cardinal Comastri and Bishop Czeslaw Kozon

Roma, 12 de septiembre de 2018, fiesta del Dulcísimo Nombre de María – Viernes 26 de octubre de 2018: una misa de acción de gracias por los 30 años de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro (FSSP) abrirá la séptima peregrinación internacional Populus Summorum Pontificum. Será celebrada a las 18 h en la iglesia de la Santísima Trinidad de los Peregrinos por el padre Charles Ike, FSSP, ordenado en 2017 en Nigeria.

Sábado 27 de octubre de 2018: los peregrinos se reunirán a las 9:30 h en la basílica San Lorenzo in Damaso para la adoración eucarística que precederá la procesión solemne hacia la basílica de San Pedro, donde Mons. Czeslaw Kozon, obispo de Copenhague, celebrará al mediodía una misa pontifical, en la cual pronunciará la homilía el cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la basílica vaticana.

A las 18 h de ese mismo día, Mons. François Bacqué, nuncio apostólico, cantará las primeras vísperas de Cristo Rey en la iglesia de la Trinidad de los Peregrinos.

Domingo 28 de octubre: fiesta de Cristo Rey en el calendario tradicional, los peregrinos podrán acudir a una de estas dos misas: una a las 9:30 h, a cargo del Instituto Cristo Rey Sumo Sacerdote, en la iglesia de Jesús y María, para los fieles que deseen participar a continuación del Ángelus pontificio en la plaza de San Pedro, y otra a las 11 h, celebrada por Mons. Kozon, en la Trinidad de los Peregrinos.

A lo largo de estas tres jornadas de peregrinación, los peregrinos rezarán por la Iglesia y la santidad del sacerdocio.


NB: El viernes 26 de octubre tendrá lugar, en el Auditorio del Augustinianum una jornada de encuentro sobre el motu proprio Summorum Pontificum en el mundo, organizada por Paix Liturgique y las federaciones internacionales de Una Voce y Juventutem. Informes: paixliturgique@gmail.com

rencontreSP

 

Der Freundeskreis Summorum Pontificum in St. Peter mit Bischof Kozon und Kardinal Comastri

Angelo Comastri Czeslaw Kozon

Angelo Cardinal Comastri and Bishop Czeslaw Kozon

Rom, 12. September 2018, Fest des heiligsten Namens Mariä – Freitag, 26. Oktober 2018, mit einer hl. Messe zum Dank für 30 Jahre Priesterbruderschaft St. Petrus (FSSP) wird die siebte internationale Wallfahrt des Freundeskreises Summorum Pontificum eröffnet. Pater Charles Ike, FSSP, der 2017 in Nigeria zum Priester geweiht wurde, wird diese Messe um 18 Uhr in der Kirche Santissima Trinità dei Pellegrini feiern.

Samstag, 27. Oktober 2018, um 9.30 Uhr werden sich die Pilger in der Basilika San Lorenzo in Damaso zur Eucharistischen Anbetung versammeln und anschließend in einer feierlichen Prozession zur Basilika St. Peter ziehen, wo Seine Exzellenz Czeslaw Kozon, Bischof von Kopenhagen, um 12 Uhr ein Pontifikalamt feiern wird. Die Predigt wird Seine Eminenz Angelo Kardinal Comastri, Erzpriester der Vatikanbasilika, halten.

Am selben Tag wird um 18 Uhr Erzbischof François Bacqué, Apostolischer Nuntius, in der Kirche Trinità dei Pellegrini die erste Vesper zum Christkönigsfest singen.

Sonntag, 28. Oktober, am Christkönigsfest, entsprechend dem Kalender des Ritus’ in der außerordentlichen Form, werden zwei Messen für die Pilger gefeiert: eine um 9.30 Uhr vom Institut Christus König und Hoherpriester in der Kirche Gesù e Maria für die Gläubigen, die später beim Angelus des Heiligen Vaters am Petersplatz teilnehmen möchten; die andere um 11 Uhr von Seiner Exzellenz Bischof Kozon in der Kirche Santissima Trinità dei Pellegrini.

Während der drei Romtage beten die Pilger für die Kirche und für die Heiligung der Priester.


Anmerkung: Freitag, 26. Oktober, Tagung im Auditorium des Augustinianums über die internationale Wirkung des Motu Proprio Summorum Pontificum, organisiert von Paix Liturgique, der Internationalen Föderation Una Voce und von Juventutem. Weitere Informationen bei paixliturgique@gmail.com

rencontreSP

Il Populus Summorum Pontificum a San Pietro con Mons. Kozon e il Cardinal Comastri

Angelo Comastri Czeslaw Kozon

Angelo Cardinal Comastri and Bishop Czeslaw Kozon

Roma, 12 settembre 2018, Festa del Santissimo Nome di Maria – Venerdì 26 ottobre 2018, una Messa di ringraziamento per i 30 anni della Fraternità Sacerdotale San Pietro aprirà il settimo pellegrinaggio internazionale Populus Summorum Pontificum. Sarà celebrata alle h. 18 nella chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini da don Charles Ike, ordinato nel 2017 in Nigeria.

Sabato 27 ottobre 2018, i pellegrini si riuniranno alle h. 9,30 nella Basilica di San Lorenzo in Damaso per l’Adorazione Eucaristica che precederà la processione solenne verso la Basilica di San Pietro, dove Mons. Kozon, Vescovo di Copenaghen, celebrerà a mezzogiorno la Messa Pontificale, la cui omelia sarà tenuta dal Cardinal Angelo Comastri, Arciprete della Basilica Vaticana.

Alle h. 18 dello stesso giorno, Mons. François Bacqué, Nunzio Apostolico, canterà i Primi Vespri di Cristo Re nella chiesa della Trinità dei Pellegrini.

Domenica 28 ottobre, Festa di Cristo Re secondo il calendario tradizionale, verranno offerte due Messe per i pellegrini: una alle h. 9,30 celebrata dall’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote nella chiesa di Gesù e Maria, per i fedeli che desiderassero assistere, più tardi, all’Angelus papale in piazza San Pietro; l’altra alle h. 11, celebrata da Mons. Kozon nella chiesa della Trinità dei Pellegrini.

Durante tutte le tre giornate romane, i pellegrini pregheranno per la Chiesa e per la santità del sacerdozio.


NB : Venerdì 26 ottobre, l’auditorium dell’Augustinianum accoglierà un incontro, che durerà l’intera giornata, sul Motu Proprio Summorum Pontificum nel mondo, organizzato da Paix Liturgique, dalla Federazione Internazionale Una Voce e da Juventutem. Per informazioni: paixliturgique@gmail.com

rencontreSP

Le peuple Summorum Pontificum à Saint-Pierre avec Mgr Kozon et le cardinal Comastri

Angelo Comastri Czeslaw Kozon

Angelo Cardinal Comastri and Bishop Czeslaw Kozon

Rome, 12 septembre 2018, en la fête du Très Saint Nom de Marie – Vendredi 26 octobre 2018, une messe d’action de grâces pour les 30 ans de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre (FSSP) ouvrira le septième pèlerinage international Populus Summorum pontificum. Elle sera célébrée à 18h en l’église de la Très Sainte Trinité des Pèlerins par l’abbé Charles Ike, FSSP, ordonné en 2017 au Nigeria.

Samedi 27 octobre 2018, les pèlerins se retrouveront à 9h30 en la basilique San Lorenzo in Damaso pour l’adoration eucharistique qui précèdera la procession solennelle vers la basilique Saint-Pierre où Mgr Czeslaw Kozon, évêque de Copenhague, célébrera à midi une messe pontificale au cours de laquelle le cardinal Angelo Comastri, archiprêtre de la basilique vaticane, délivrera l’homélie.

À 18 heures le même jour, Mgr François Bacqué, nonce apostolique, chantera les premières vêpres du Christ-Roi à la Trinité des Pèlerins.

Dimanche 28 octobre, fête du Christ-Roi dans le calendrier traditionnel, deux messes seront offertes aux pèlerins : l’une à 9h30, célébrée par l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre en l’église de Jésus-et-Marie pour les fidèles qui désireront se joindre ensuite à l’Angélus pontifical place Saint-Pierre et l’autre à 11h, célébrée par Mgr Kozon, à la Trinité des Pèlerins.

Tout au long de ces trois journées romaines, les pèlerins prieront pour l’Église et la sainteté du sacerdoce.


NB : Vendredi 26 octobre, l’auditorium de l’Augustinianum accueillera une journée de rencontre sur le motu proprio Summorum Pontificum dans le monde, organisée par Paix Liturgique et les fédérations internationales Una Voce et Juventutem. Découvrir ici le programme et les modalités d’inscription.

rencontreSP